opc_loader
Print deze pagina:

Algemene voorwaarden
Profish-hengelsport.nl

 

 

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten aangeboden en overeenkomsten gesloten door Profish-hengelsport.nl
1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Profish-hengelsport.nl is gegeven
1.3 Indien ook u (de klant) naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing.
1.4 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van levering wordt daaronder tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan

 

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Profish-hengelsport.nl garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op deze Internetsite. De site is bedoeld als aanduiding van goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Prijzen en specificaties kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
2.2 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer Profish-hengelsport.nl het door de koper volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand na telefonische bevestiging, dan wel een bevestiging per e-mail van Profish-hengelsport.nl.
2.3 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door Profish-hengelsport.nl schriftelijk zijn vastgelegd.
2.4 Koper en Profish-hengelsport.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

 

 

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten. Profish-hengelsport.nl geeft de kosten van de verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
3.2 De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Profish-hengelsport.nl bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, niet door Profish-hengelsport.nl terug genomen.
3.3 De prijzen van Profish-hengelsport.nl zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren.
3.4 Als op prijslijsten, orderbevestigingen en prijsopgaven van Profish-hengelsport.nl onjuiste prijzen vermeld staan, behouden wij ons het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk binnen 14 dagen kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
3.5 Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de site vermeld staan zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

 

 

4. Betalingen

 

 

Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf per bank of in de winkel.

 

 

5. Aflevering en leveringstermijn
5.1 In het geval van een overschrijving of andere betaalmogelijkheid (zie ook betaalmogelijkheden) worden artikelen na ontvangst van het verschuldigde bedrag verzonden. Levering vindt plaats direct na betaling, mits op voorraad. Wij streven ernaar alle bestellingen binnen een aantal dagen te versturen.
5.2 De door Profish-hengelsport.nl opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen binnen Nederland en zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale levertermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij (niet) tijdige levering dient Profish-hengelsport.nl derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming.
5.3 De door Profish-hengelsport.nl opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling (telefonisch) elektronisch (per e-mail) is bevestigd.
5.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
5.5 Indien de koper om wat voor reden dan ook, binnen een termijn van 3 dagen na afleverdatum, niet tevreden is met/over de geleverde producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten te retourneren aan Profish-hengelsport.nl, mits vergezeld van de factuurbon, retourbon en originele, onbeschadigde verpakking. Pro-Fish Hengelsport stort het goederenbedrag dan binnen 30 dagen terug aan de koper.
5.6 Het gebruikmaken van de zichttermijn, zoals omschreven in artikel 5.5, kan slechts plaatsvinden na schriftelijke, dan wel elektronische of telefonische aanmelding bij Profish-hengelsport.nl.
5.7 Producten die retour worden gezonden binnen de zichttermijn, zoals omschreven in lid 5.5 en 5.6, dienen uiterlijk binnen 5 dagen na afleverdatum in bezit te zijn van Profish-hengelsport.nl.
5.8 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met lid 5.5, 5.6 en 5.7, zal Profish-hengelsport.nl zorg dragen voor creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met verzendkosten. Dit geschiedt binnen 30 dagen. Profish-hengelsport.nl behoudt zich het recht voor retourzendingen die niet voldoen aan de van toepassing zijnde leden te weigeren. Profish-hengelsport.nl is niet verantwoordelijk voor de eventuele hieruit voortvloeiende kosten.
5.9 Profish-hengelsport.nl zal producten direct of uiterlijk binnen 14 dagen na retour name inspecteren.
5.10 Indien producten beschadigd zijn zal Profish-hengelsport.nl de laagste van de volgende kosten in rekening brengen op het te crediteren bedrag. De herstelkosten dan wel de waarde van het product.
5.11 Behoudt de koper de producten, dan geeft de koper daarmee te kennen de producten onherroepelijk en volledig te accepteren. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

 

 

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat de koper de hieraan verschuldigde kosten volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
6.2 De koper mag de producten niet, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, afleveren of vreemdgaan.

 

 

7. Garantie
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op alle door Profish-hengelsport.nl getoonde producten de standaard fabrieksgarantie zoals afgegeven door de fabrikant van toepassing. Dit geldt voor zowel de termijn als de procedure voorwaarden.
7.2 Fabrieksgarantie betreft defecten of disfunctioneren van artikelen die te wijten zijn aan tekortkomingen met betrekking tot de fabricage. Uiteraard draagt Profish-hengelsport.nl hierin geen enkele verantwoordelijkheid.
7.3 Gedurende de termijn van fabrieksgarantie zal Profish-hengelsport.nl bemiddelen tussen fabrikant en consument. Na het verstrijken van de garantie termijn doet Profish-hengelsport.nl afstand van haar bemiddelende rol. Uiteraard kan Profish-hengelsport.nl wel alle benodigde informatie verstrekken.
7.4 In geval van een defect welke valt onder de fabrieksgarantie zijn de bepalingen van artikel 10, inclusief subleden, niet van toepassing.
7.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de klant tenzij er sprake is van schuld aan de zijde van Profish-hengelsport.nl.

 

 

8. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
8.1 De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Profish-hengelsport.nl geleverde producten en/of diensten.
8.2 Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Profish-hengelsport.nl c.q. haar toeleveranciers behandelen en gebruiken.
8.3 De koper zal Profish-hengelsport.nl direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
8.4 De koper is verplicht de producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Profish-hengelsport.nl te melden.

 

 

9. Intellectueel eigendom
9.1 Alle rechten en intellectueel eigendom op aan de koper ter beschikking gestelde producten en verband houdend met deze Internetsite berusten bij Profish-hengelsport.nl c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectueel eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooibare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
9.2 De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan hem/haar door Profish-hengelsport.nl ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privégebruik wijzigen of aanpassen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
9.3 De koper mag merken van Profish-hengelsport.nl niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
9.4 Profish-hengelsport.nl verklaart dat naar haar beste weten geen inbreuk wordt gemaakt op de in Nederland geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Profish-hengelsport.nl, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van het merk of product voort te zetten.
9.5 De koper stelt Profish-hengelsport.nl direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van producten door Profish-hengelsport.nl inbreuk doet op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.
9.6 Profish-hengelsport.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enig inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper het product heeft aangepast en/of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Profish-hengelsport.nl.

 

 

10. Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Profish-hengelsport.nl nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Profish-hengelsport.nl is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, winstderving en/of stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door de koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken en/of door zaken zelf.
10.2 Profish-hengelsport.nl is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie- infrastructuur en de gebruikte randapparatuur en/of uitval en/of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, storingen verstaan in verband met data liggende voor, storingen in de verbinding met Internet providers, storingen in de gebruikte telecommunicatie verbindingen, volledige bezettingen van lijnen, uitval van elektriciteit en andere storingen.
10.3 Profish-hengelsport.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar Internetsite wegens onderhoud of anderszins.
10.4 De koper is gehouden Profish-hengelsport.nl te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat betreffende schade en/of kosten voor rekening van de koper komen.
10.5 Profish-hengelsport.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar geleverde informatie over de door haar aangeboden producten. Tevens sluit Profish-hengelsport.nl iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden.

 

 

11. Overmacht
11.1 Indien Profish-hengelsport.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
11.2 Indien de overmacht toestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
11.3 Onder overmacht wordt door Profish-hengelsport.nl verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en/of stagnatie of andere problemen bij de productie door Profish-hengelsport.nl of haar toeleveranciers en/of maatregelen van overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.
11.4 Zowel de koper als Profish-hengelsport.nl zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.

 

 

12. Toepasselijk recht en verdragen
12.1 Op de door Profish-hengelsport.nl gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

13. Geschillen beslechting
13.1 Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met en/of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichtte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Bergen op Zoom, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

 

Profish-hengelsport.nl  is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 20076879 en ons BTW -id-nr. is NL001805621B88.